NEWS
News > TVO รับประกาศนียบัตร “ESG100”
TVO รับประกาศนียบัตร “ESG100”

24 June 2019


TVO รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company”
ต่อเนื่องเป็นปีที่
4       บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ใน ฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ซึ่งประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 771 บริษัท


       การได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” หรือได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่า TVO ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนด้วย   

   

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.