NEWS
News > TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”
TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”

10 July 2019


            บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” หรือ Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดย วารสารการเงินธนาคาร” คัดสรรจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร 

            โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และมีสภาพคล่องในการลงทุน โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของ 
TVO ที่ยังสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวมอีกด้วย
 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.