เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

        บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528   เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทจึงได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิต 6,000 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน   ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง

        บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักธรรมภิบาล  มีระบบการจัดการที่ดี ครอบคลุมการบริหารเสี่ยง ทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการธุรกิจ การขยายรายได้ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบัน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัดมหาชน เป็นบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันพืชชั้นนำของอาเซียน

       บนปรัชญาในการทำธุรกิจที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีปณิธานและพันธะกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพตามปรัชญา นำไปสู่ วิสัยทัศน์  แห่งการเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจขององค์กร

        บริษัทมีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยพันธะกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน ผ่านสินค้าหลัก 2 ประเภทคือ น้ำมันบริโภค และ กากถั่วเหลือง จากการที่บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค ด้วยยอดขายเป็นอันดับหนึ่งทุกสินค้า เป็นบริษัทที่มีอัตราเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

เป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ

        บริษัทจะขยายตลาดไปสู่ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อเพิ่มยอดขาย  รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการรวมทั้งการส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา พัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.