นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลที่สำคัญ
ข้อมูลที่สำคัญ

ชื่อ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (+66) 2477-9020 โทรสาร (+66) 2477-8022
www.tvothai.com
ที่ตั้งโรงงาน 101/2 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ (+66) 34-265-620-29 โทรสาร (+66) 34-265-610
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
เลขทะเบียน เลขที่ 0107537001536
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
(ณ วันที่ 4 มกราคม 2556)
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (+66) 2009-9000 โทรสาร (+66) 2009-9991
ผู้สอบบัญชี ชลรส  สันติอัศวราภรณ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี  4523
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (+66) 2264-0777 โทรสาร (+66) 2064-0789
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
สำนักกฎหมาย
อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 25 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (+66) 2636-2000 โทรสาร (+66) 2636-2111
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.