การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน > กำกับดูแลกิจการที่ดี
กำกับดูแลกิจการที่ดี

        บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน และบริษัทพัฒนาระบบการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทุกปี ให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่เป็นสากล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยแบ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น 5 หมวด ดังนี้

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.