การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน > นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ในการบริโภค คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกรอบและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตสินค้าอย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สังคมไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรในที่สุด

       บริษัทเน้นเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับหลักการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (Fair & Integrity Business Conduct) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Labor) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community) การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Right) และการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (Anti Corruption) ทั้งนี้ มีนโยบายที่พัฒนากรอบการทำงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมหลักการข้ออื่นๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

        บริษัทมีพันธะกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคตามปรัชญาองค์กร โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีความปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนั้น ในการประกอบการของบริษัท ทุกห่วงโซ่กิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งถึงมือผู้บริโภค เป็นการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบจากพนักงานขององค์กรทุกคน ที่ทุ่มเทด้วยวามตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

        บริษัทกำหนดนโยบายให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาระดับความเป็นอยู่และรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตั้งอยู่ให้ดีขึ้น ให้ชุมชนมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น นอกจากจะได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆโดยตรงแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมในการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ส่งผลไปยังผลประกอบการที่เป็นรูปธรรมที่ยังประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อีกด้วย

        บริษัทสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และสำนึกในหน้าที่ของตน ในความรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภค และสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆที่องค์กรได้จัดขึ้นให้มีการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งผ่านเวบไซท์และประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจน

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.