การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน > นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค  เพื่อนำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

       จากการประเมินความเสี่ยงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมติที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 มีข้อสรุปว่า   ประเด็นที่สำคัญตามลำดับที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัท คือ  สินค้า ผู้บริโภค ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยังคงกำหนดเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องจาก ปีที่ผ่านมา และปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท

       บริษัท มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค  ด้วยการสร้างความยั่งยืนให้สังคม โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้

  • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐานการผลิตที่สม่ำเสมอ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
  • สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น
  • ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

       บริษัทสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงานทุกคน  ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท  และบรรจุเรื่องนี้อยู่ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำนึกในหน้าที่ของตนในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.