ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ > ดีฮัล ซอยมีล
ดีฮัล ซอยมีล

ดีฮัล ซอยมีล
เนื้อถั่วเหลืองกะเทาะผิวออกแล้วให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอื่นๆ สูงขึ้น เหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหาร คุณภาพสูง เพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด

Moisture (%) Max. 12.2
Urease Activity 0.01 - 0.15
Protein (%) Min. 47.0
Oil (%) Max. 3.0
Fiber (%) Max. 4.0
Ash (%) Max. 8.0
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.