ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ > น้ำมันพืช
น้ำมันพืช

น้ำมันถั่วเหลืองตรา "องุ่น"
เป็นน้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลือง 100% ใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน้ำพริกเผา และอื่นๆ เป็นน้ำมันถั่วเหลืองที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก คุณภาพที่ไม่เป็นไข และให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.