นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > งบการเงิน
งบการเงิน

งบการเงิน 2562

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 3/2562

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 2/2562

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 1/2562

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2561 

งบการเงิน
ประจำปี 2561

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 3/2561

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 2/2561

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 1/2561

 
ดาวน์โหลด

 งบการเงิน 2560 

งบการเงิน
ประจำปี 2560

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 3/2560

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 2/2560

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 1/2560

 
ดาวน์โหลด

 งบการเงิน 2559 

งบการเงิน
ประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 3/2559

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 2/2559

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 1/2559

 
ดาวน์โหลด

 งบการเงิน 2558 

งบการเงิน
ประจำปี 2558

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 3/2558

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 2/2558

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 1/2558

 
ดาวน์โหลด

 งบการเงิน 2557 

งบการเงิน
ประจำปี 2557

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 3/2557

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 2/2557

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 1/2557

 
ดาวน์โหลด

 งบการเงิน 2556 

งบการเงิน
ประจำปี 2556

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 3/2556

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 2/2556

 
ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำไตรมาส 1/2556

 
ดาวน์โหลด

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.