เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการ
คณะกรรมการ


 
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ (อิสระ)


 
นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธานกรรมการ,
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

 
นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการ (อิสระ),

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ) 
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการ (อิสระ)
 
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
กรรมการ, ที่ปรึกษาประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
 
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.