เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการ
คณะกรรมการ


 
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ (อิสระ)


 
นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธานกรรมการ,
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

 
นายอภิชาติ จีระพันธุ์กรรมการ (อิสระ),
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการ (อิสระ)
 
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
กรรมการ, ที่ปรึกษาประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
 
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.