นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2560 

อนุมัติยกเลิกการซื้อที่ดิน

 
ดาวน์โหลด

อนุมัติซื้อที่ดินเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท

 
ดาวน์โหลด

2559 

เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 
ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 
ดาวน์โหลด

ปันผลระหว่างกาล 2559

 
ดาวน์โหลด

แต่งตั้งกรรมการใหม่

 
ดาวน์โหลด

2558 

ประกาศจ่ายเงินปันผล
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

 
ดาวน์โหลด

ปันผลระหว่างกาล 2558


 
ดาวน์โหลด

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.