นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2561 

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 
ดาวน์โหลด

แต่งตั้งเลขานุการบริษัท


 
ดาวน์โหลด

แต่งตั้งรองประธานกรรมการ


 
ดาวน์โหลด

แจ้งการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของรักษาการประธานกรรมการบริหาร

 
ดาวน์โหลด

แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ดาวน์โหลด

แจ้งกรรมการลาออก 
ดาวน์โหลด

แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 
ดาวน์โหลด

2560 

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหาร
 
ดาวน์โหลด

แจ้งกรรมการ (อิสระ) ลาออก 
ดาวน์โหลด

ปันผลระหว่างกาล 2560 
ดาวน์โหลด

แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

 
ดาวน์โหลด

อนุมัติยกเลิกการซื้อที่ดิน


 
ดาวน์โหลด

อนุมัติซื้อที่ดินเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท


ดาวน์โหลด

2559 

เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 
ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 
ดาวน์โหลด

ปันผลระหว่างกาล 2559

 
ดาวน์โหลด

แต่งตั้งกรรมการใหม่

 
ดาวน์โหลด

2558 

ประกาศจ่ายเงินปันผล
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

 
ดาวน์โหลด

ปันผลระหว่างกาล 2558


 
ดาวน์โหลด

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.