นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และ ระเบียบวาระ
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และ ระเบียบวาระ

ปี 2563 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

 
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

ปี 2562 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

 
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

ปี 2561 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

 
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

ปี 2560 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

 
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

ปี 2559 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

 
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

ปี 2558 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

 
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

ปี 2557

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

 
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

ปี 2556

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

 
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ดาวน์โหลด

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.