นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 
ดาวน์โหลด

 ปี 2558

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 
ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

 
ดาวน์โหลด

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 
ดาวน์โหลด

 ปี 2557

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

 
ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

 
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557


ดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556

 
ไทย / Eng

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ไทย / Eng

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ไทย / Eng

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

 
ไทย / Eng


นิยามกรรมการอิสระไทย / Eng

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


ไทย / Eng


หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
ไทย / Eng

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม


ไทย / Eng


แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.


ไทย / Eng


แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 
ไทย / Eng


แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.


ไทย / Eng

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.