นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2562

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 
ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 
ดาวน์โหลด

 หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.

 
ดาวน์โหลด

 ปี 2561

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 
ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 
ดาวน์โหลด

 หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.

 
ดาวน์โหลด

 ปี 2560

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 
ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 
ดาวน์โหลด

 หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.

 
ดาวน์โหลด

 ปี 2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

 หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.

 
ดาวน์โหลด

 ปี 2558

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 
ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

 
ดาวน์โหลด

 หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข.

 
ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.

 
ดาวน์โหลด

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.