นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี 2562 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1

 
ดาวน์โหลด

ปี 2561 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1

 
ดาวน์โหลด

ปี 2560 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1

 
ดาวน์โหลด

ปี 2559 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2

 
ดาวน์โหลด

ปี 2558 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3

 
ดาวน์โหลด

ปี 2557 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2

 
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1

 
ดาวน์โหลด

ปี 2556

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556 

 
ดาวน์โหลด

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.