นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0 2477 9020

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
โทร : 0 2477 9020 ต่อ 266  l  โทรสาร : 0 2477 9894
อีเมล์ : sunanta@tvothai.com

ธีรดา กอศรีลบุตร
โทร : 0 2477 9020 ต่อ 542
อีเมล์ : teerada@tvothai.com
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.