เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > ปรัชญาองค์กร / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ปรัชญาองค์กร / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

     บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์

      เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจน้ำมันพืช วัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมีธรรมาภิบาลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม   


พันธกิจ

     เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช วัตถุดิบอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่าประเทศ  

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.