ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ > ทีวีโอ ไฮโปรมีล
ทีวีโอ ไฮโปรมีล

ทีวีโอ ไฮโปรมีล
กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองของบริษัทฯจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮโปรมีล” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม่ำเสมอ และ ได้มาตรฐาน

Moisture (%) Max. 12.2
Urease Activity 0.01 - 0.15
Protein (%) Min. 45.0
Oil (%) Max. 3.0
Fiber (%) Max. 8.0
Ash (%) Max. 8.0

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.