ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ > ทีวีโอ ซอยฮัล
ทีวีโอ ซอยฮัล

ทีวีโอ ซอยฮัล
ผิวถั่วเหลืองที่ร่อนจากเมล็ดถั่วเหลือง สัตว์สามารถย่อยและนำไปใช้ได้ ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ และลดต้นทุนของผู้เลี้ยง

Moisture (%) Max. 12.5
Urease Activity 0.01 - 0.15
Protein (%) Min. 8.0
Oil (%) Max. 3.0
Fiber (%) Max. 40.0
Ash (%) Max. 8.0

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.