เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > สาส์นจากประธานกรรมการ
สาส์นจากประธานกรรมการ

        การดำเนินงานของบริษัทตลอดปีที่ผ่านมา สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยยอดขายและกำไรสุทธิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดขายรวมทั้งปีเท่ากับ 28,243 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 26,302 ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ 2,818 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 43.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 1,959 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรต่อหุ้นของทั้งปีอยู่ที่ 3.41 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 2.35 บาท จะเห็นว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้ของบริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นมาก โดยที่ยอดขายทุกผลิตภัณฑ์หลักล้วนปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งถ้าพิจารณาจากยอดขายซึ่งแบ่งตามหน่วยธุรกิจหลัก จะพบว่าธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 64 ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สอดรับกับการเจริญเติบโตของภาคปศุสัตว์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกเนื้อไก่ที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 8-9 อย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ขยายตัว ขณะที่ธุรกิจน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 33 ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เนื่องมาจากความต้องการน้ำมันถั่วเหลืองที่สูงขึ้นทั้งในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดค้าปลีก โดยได้รับอานิสงส์จากผลผลิตปาล์มที่ต่ำจากภาวะภัยแล้งที่ยาวนานมากกว่าปกติ ทำให้น้ำมันปาล์มขาดแคลนและมีราคาสูง ขณะเดียวกันยอดส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน สาเหตุจากตลาดน้ำมันพืชในภูมิภาคที่ตึงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันปาล์ม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องและสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

        ปี 2559 นั้น นอกจากความสำเร็จจากการดำเนินงาน บริษัทยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี 2016 จากสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล“เพชรพาณิชย์” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับประเทศชาติด้านการค้าและการพาณิชย์ และการได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทอย่างยิ่ง

        สำหรับปี 2560 นี้ การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ยังคงเป็นความท้าทายที่บริษัทยังมุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตจากธุรกิจหลักที่มีอยู่ ด้วยการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มช่องทางการตลาดในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้จะเป็นกลยุทธ์หลักขับเคลื่อนของบริษัทฯในปี 2560 เพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีผลต่อการเติบโตในอนาคต ภายหลังการเข้าสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจโรงสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากว่า 5 ทศวรรษ ทำให้บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลือง ตลอดจนการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทฯเชื่อมั่นว่า จะสามารถแข่งขันได้ ด้วยสินค้าที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันมีการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อรองรับการแข่งขัน และการรักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต ตลอดถึงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

        บริษัทให้ความสำคัญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าคุณภาพสูง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2560 นี้เป็นปีแห่งการฉลองครบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ จึงเป็นปีที่บริษัทมีแผนงานจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สู่สังคม และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

        โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตและได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและสร้างผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

 

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ     

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.