เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > สาส์นจากประธานกรรมการ
สาส์นจากประธานกรรมการ

        ปี 2558 ที่ผ่านมา สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนและเปราะบาง สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นผลมาจากยอดค้าปลีกและผลผลิตทางอุตสาหกรรมตกต่ำ ราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อภาคการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้กำลังซื้อของประเทศคู่ค้าและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงและฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหาด้านการส่งออกชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าเกษตรตกต่ำ เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรง หนี้ภาคครัวเรือนมีอัตราสูงทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเติบโตเพียง 2.8%

        อย่างไรก็ตาม ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทสามารถก้าวผ่านสถานการณ์และอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดี และสร้างผลกำไรในระดับที่น่าพอใจ หนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ ปริมาณขายกากถั่วเหลืองเติบโตขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันพืช ผลผลิตปาล์มในประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศตกต่ำอย่างมาก แต่บริษัทก็ยังคงรักษาส่วนแบ่งของตลาดน้ำมันพืชได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองภายใต้ตราสินค้า “Healthy Chef” และ “Queen” ไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น อาทิ ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา เพื่อเป็นการขยายตลาดน้ำมันพืชในภูมิภาค ตามโครงการขยายกิจการสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ กลุ่ม CLMV ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2558 ขยายตัวและมีผลกำไรที่ดีมาก สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงค่อนข้างมากอีกปีหนึ่ง

        อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของความสำเร็จในปีที่ผ่านมาคือ บริษัทได้รับรางวัล “SET Awards” ปี 2558 สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท ด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ซึ่งถือเป็นครั้งที่สามที่บริษัทได้รับ โดยในสองครั้งแรกบริษัทได้รับในปี 2554 และปี 2556

        สำหรับปี 2559 ผมมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่องทางการตลาดในธุรกิจน้ำมันพืชที่เปิดกว้างขึ้นภายหลังการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจน้ำมันพืชกว่า 4 ทศวรรษ และมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนั้น บริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันในฐานะการเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลือง ตลอดถึงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

        บริษัทให้ความสำคัญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าคุณภาพสูง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชน ตามที่รายงานไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ของบริษัท

        โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนบริษัท โดยได้ให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย มุ่งมั่นและพัฒนาการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

 

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ     

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.