เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ

        ในปี 2560 ที่ผ่านมา การดำเนินงานของบริษัทต้องเผชิญกับปัญหานานัปการ ยังผลให้ผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผลกำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 22 (เป้าหมายกำหนดไว้ 1,705 ล้านบาท ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,327 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเช่นเดิม ดังจะเห็นได้จากมูลค่าทางการค้าอยู่ที่ 24,566 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 8 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 26,818 ล้านบาท

        ภาวะอุปทานส่วนเกินทั้งด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์และน้ำมันพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ค่อยเอื้อต่อผลประกอบการในปี 2560 เพราะถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยในปีที่ผ่านมาจะมีการขยายการผลิตไก่เนื้อเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการภายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตสุกรก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกัน แต่ด้วยภาวะการแข่งขันในตลาดอาหารสัตว์ในประเทศที่รุนแรง ประกอบกับการนำเข้าสินค้าทดแทนกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขายสินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในส่วนของตลาดน้ำมันพืชที่ความต้องการสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองมีแนวโน้มที่ดีจากกระแสความห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้ความต้องการสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อนำไปใช้บริโภคในระดับครัวเรือน และในระดับอุตสาหกรรมต่างๆ จะขยายตัวสูงขึ้น แต่เนื่องด้วยปัญหาภัยแล้งที่คลี่คลายทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกทั้งประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มของโลกกลับไปสูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะเดียวกันสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศอยู่ที่ระดับ 5 แสนตัน ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปีปกติ ทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะบริโภคน้ำมันปาล์ม เนื่องจากราคาถูกกว่าและเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนน้ำมันถั่วเหลืองได้ จึงส่งผลในเชิงลบต่อราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศในปีที่ผ่านมา

        อนึ่ง ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับว่าเป็นผลงานความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว

        สำหรับปี 2561 ยังคงมีปัญหาท้าทายการดำเนินงานของบริษัทอยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาทิ โครงสร้างประชากร สภาพภูมิอากาศทรัพยากร ตลอดจนความก้าวล้ำของเทคโนโลยี ดังนั้นบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งประสิทธิภาพของการทำงานและการบริหารจัดการ เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที โดยบริษัทได้เตรียมพร้อมทั้งการนำ “เทคโนโลยี” การผลิตขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเติบโตจากธุรกิจหลักที่มีอยู่ด้วยการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การผนึกกำลัง“พันธมิตร” ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืน การเพิ่มช่องทางการตลาดในภูมิภาคทั้งน้ำมันพืชและอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนั้นบริษัทได้เน้นในการพัฒนาด้านบุคลากร และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

        ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจโรงสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากว่า 5 ทศวรรษ รวมทั้งการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน ผมมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพในฐานะการเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลือง สินค้าได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขัน การรักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต ตลอดถึงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

        โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต และได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและสร้างผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

 

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ     

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.