เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ       ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการค่อนข้างดีเด่น กล่าวคือในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร 2.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้รวมทั้งปีมีมูลค่าสูงกว่า 25,326 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากปีก่อน
      
        นอกจากนี้ บริษัทถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 (บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG) ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

       ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรครั้งสำคัญ ตั้งแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลากรในสายงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารให้มีความเหมาะสม และสอดรับกับพลวัตรของอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายกำลังการผลิต ตลอดจน บริษัทได้เร่งคิดค้นนวัตกรรมผลิตสินค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้นในอนาคต

       สำหรับปี 2562 บริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 เพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ดีของบริษัทให้คงไว้ให้ได้ แม้ว่าในปี 2562 คาดว่าจะต้องประสบกับความท้าทายหลายประการ ทั้งจากความไม่แน่นอนของภาวะสงครามการค้าระหว่างจีน–สหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนสูงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของสองประเทศนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างดี โดยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 นี้บริษัทได้เตรียมขยายโรงงานเพื่อรองรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

       ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของโลกยุคปัจจุบัน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งของการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่เพียงเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มคุณภาพเท่านั้น บริษัทจะได้ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท น้ำมันพืชไทย (จำกัด) มหาชน ที่จะมุ่งมั่นเป็น “บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน พัฒนาธุรกิจทีเกียวข้องอย่างต่อเนือง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิงแวดล้อม

       ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทน้ำมันพืชไทย (จำกัด) มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และมีความพร้อมต่อการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก ด้วยสินค้าที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

       โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านจากใจจริง ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและสร้างผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

 
 

                                                         

                                                                                   
                                                                                       นายสมพล เกียรติไพบูลย์

                                                                                           ประธานกรรมการ

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.