นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย (ล้านบาท)

 
2561
2560
2559
ฐานะการเงิน
   
 
   สินทรัพย์รวม
11,038.00
11,615.05
11,083.06
   หนี้สินรวม
2,192.57
3,048.73
2,167.31
   ส่วนของผู้ถือหุ้น
8,845.43
8,566.32
8,915.75
ผลประกอบการ
   
 
   รายได้รวม
25,326.13
24,805.05
28,335.39
   รายจ่ายรวม
23,018.54
23,221.23
25,048.63
   กำไรก่อนภาษีเงินได้
2,304.09
1,580.07
3,283.20
   กำไรสุทธิ
1,867.44
1,326.76
2,754.62
ข้อมูลต่อหุ้น
   
 
   กำไรต่อหุ้น (บาท)
2.31
1.64
3.41
   มูลค่าต่อหุ้น (บาท)
10.47
10.13
10.56

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.