นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย (ล้านบาท)

 
2558
2557
2556
ฐานะการเงิน
 
 
 
   สินทรัพย์รวม
10,411.53
10,303.15
10,911.46
   หนี้สินรวม
2,521.18
2,835.94
4,037.72
   ส่วนของผู้ถือหุ้น
7,890.35
7,467.21
6,873.74
ผลประกอบการ
 
 
 
   รายได้รวม
26,626.08
25,731.05
25,854.75
   รายจ่ายรวม
24,364.82
23,777.77
24,719.34
   กำไรก่อนภาษีเงินได้
2,256.26
1,943.32
1,119.97
   กำไรสุทธิ
1,902.59
1,679.46
959.12
   ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
 
-
-
กำไรต่อหุ้น
 
 
 
   กำไรต่อหุ้น (บาท)
2.35
2.08
1.19
   มูลค่าต่อหุ้น (บาท)
9.32
8.83
8.32

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.