นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย (ล้านบาท)

 
2559
2558
2557
ฐานะการเงิน
 
 
 
   สินทรัพย์รวม
11,083.06
10,411.53
10,303.15
   หนี้สินรวม
2,167.31
2,521.18
2,835.94
   ส่วนของผู้ถือหุ้น
8,915.75
7,890.35
7,467.21
ผลประกอบการ
 
 
 
   รายได้รวม
28,335.39
26,626.08
25,731.05
   รายจ่ายรวม
25,048.63
24,364.82
23,777.77
   กำไรก่อนภาษีเงินได้
3,283.20
2,256.26
1,943.32
   กำไรสุทธิ
2,754.62
1,902.59
1,679.46
   ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
 
-
-
กำไรต่อหุ้น
 
 
 
   กำไรต่อหุ้น (บาท)
3.41
2.35
2.08
   มูลค่าต่อหุ้น (บาท)
10.56
9.32
8.83

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.