นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

        บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ ซึ่งบริษัทจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

       บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผล
การดำเนินงานโดยไม่ได้ระบุเป็นสัดส่วนหรือตัวเงินCopyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.