นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ %

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

88,224,571

10.91

2. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

61,787,400

7.64

3. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

58,767,228

7.27

4. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์

45,000,000

5.57

5. บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

25,030,493

3.10

6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

20,025,688

2.48

7. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด

19,774,740

2.45

8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

18,384,869

2.27

9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

16,855,230

2.08

10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

16,000,000

1.98

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.