นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ %

1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

61,110,800

7.56

2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

58,767,228

7.27

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

45,607,886

5.64

4. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์

45,000,000

5.57

5. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

34,258,893

4.24

6. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด

19,774,740

2.45

7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

18,384,869

2.27

8. นายทวีลาภ แจ่มใส

17,000,000

2.10

9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

15,300,000

1.89

10. นางสาววรนุช วิทยฐานกรณ์

14,954,010

1.85

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.