นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ %

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

81,678,896

10.10

2. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

61,787,400

7.64

3. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

58,767,228

7.27

4. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์

45,000,000

5.57

5. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

27,232,693

3.37

6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

20,025,688

2.48

7. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด

19,774,740

2.45

8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

18,384,869

2.27

9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

16,000,000

1.98

10. นางสาววรนุช วิทยฐานกรณ์

15,854,010

1.96

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.