เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > กฎบัตร
กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท


 
ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ


 
ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน


ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 
ดาวน์โหลด

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.