เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหาร
ผู้บริหาร


 
นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


 
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์

 
นายไพโจรน์ อุทัยทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการผลิต

 
นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายธุรกิจ 1 2 4


 
นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 
นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่าย Supply & Trading
 
นายกำธร เอกเมธีพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการผลิต

 
นส.สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีการเงิน

 
นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจ 3

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.